Гандорж

Овог: Дарамбазар

Нэр: Гандорж

Төгссөн сургууль: ТИС

Эрдмийн зэрэг, цол: 1998 онд ТИС-д “Хуваарилах Цахилгаан Шугам Сүлжээний эрчмийн алдагдлыг тодорхойлох аргачлал, алгоритм, программ” сэдвээр магистрын зэрэг, 2007 онд Франц улсын Дээд Алзасын Их Сургуульд “Etude et comparaison d’algorithmes neuromimеtiques pour l’identification et la compensation d’harmoniques dans les systеmes еlectriques” сэдвээр судлаач магистрын зэрэг хамгаалсан.

Судалгааны ажлын чиглэл: Цахилгаан шугам сүлжээний горим болон эрчмийн алдагдлын судалгаа, эрчим хүчний системийн хөгжлийн оновчлолын судалгаа

И-мэйл хаяг: d_gandorj@yahoo.com

БУСАД ЦЭСҮҮД