Танилцуулга

    Эрчим хүчний сургуулийн Багшийн хөгжлийн баг

     

       Багшийн хөгжлийн төв нь Их сургуулийн багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж зохион байгуулах, багшийн хөгжлийн үйл явцыг дэмжих чиг үүрэг бүхий үйлчилгээний нэгж юм.

     Төвийн зорилго нь багшийн тогтвортой хөгжлийг хангах, мэдлэг боловсролыг олон улсын төвшинд хүргэх, тасралтгүйгээр бие даан хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлэх, үр бүтээлтэй ажиллах хөшүүргийг бий болгох, гүйцэтгэлийг соёл өндөртэй багшлах залгамж халааг дэмжин чадавхжуулахад оршино. [ШУТИС-ийн Ректорын 2015 оны 10-н сарын 30-ны өдрийн А/238 тушаал]

Багш хөгжлийн багийн ахлагч:

 

 

Овог нэр: Т.Батгэрэл

Албан тушаал: Дэд профессор

Цол зэрэг: Доктор (Ph.D)

И-мэйл хаяг: batgerelt@must.edu.mn

 

 

Багш хөгжлийн багийн гишүүд :

     

 

Овог нэр: Э. Мөнхтуяа

Албан тушаал: Дэд профессор

Цол зэрэг: Доктор (Ph.D)

И-мэйл хаяг: e.munkhtuya@must.edu.mn

 

 

Овог нэр: М.Баттулга

Албан тушаал: Дэд профессор

Цол зэрэг: Доктор (Ph.D), дэд профессор

И-мэйл хаяг: battulga@must.edu.mn

 

 

Овог нэр: Б.Номуулин

Албан тушаал: Багш

Цол зэрэг: Магистр (M.Sc)

И-мэйл хаяг: Bnomuulin@must.edu.mn

 

 

 

 

 

Овог нэр: Э.Оюу-Эрдэнэ

Албан тушаал: Багш

Цол зэрэг: Магистр (M.Sc)

И-мэйл хаяг: Oyuerdene_enkh@must.edu.mn

 

 

Багшийн хөгжлийн гишүүд доорх чиглэлийн хариуцан ажилладаг ба бүх үйл ажиллагаанд хамтран оролцдог.

Т.Батгэрэл : Эрдэм шинжилгээ, сургалт, ерөнхий зохион байгуулалт

М.Баттулга: Байгууллага хамтын ажиллагаа

Э. Мөнхтуяа: Нийгмийн асуудал, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

Э.Оюу-Эрдэнэ: Соёл спортын арга хэмжээ

Б.Номуулин: Нарийн бичиг, менежер