Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд

          Эрчим хүчний сургууль нь Эрчим хүчний яамтай хамтран салбарын инженерүүдэд Мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтууд, Эрчим хүчний зохицуулах хороотой хамтран Эрчим хүч хэмнэлтийн менежер болон Эрчим хүчний аудиторын сургалтуудыг зохион байгуулахаас гадна мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудыг салбарын инженер техникийн ажилтануудын дунд зохион байгуулдаг. Мөн “Зөвлөх, Мэргэшсэн” инженерүүд “Мэргэшсэн, Тэргүүлэх” төсөвчид хийсэн ажлын тайлангаа хамгаалж мэргэшлийн зэргээ сунгуулдаг. Хичээлийн жилд дунджаар 11-12 сургалт тогтомол явагддаг. 

Шаардлагатай бичиг баримт