2022-2023 оны сургалт, эрдэм шинжилгээний төлөвлөгөө
2022-2023 оны хичээлийн жилд Эрчим хүчний сургуулиас зохион байгуулах түр сургалтын төлөвлөгөө
Д/д Арга хэмжээний чиглэл Хүний тоо Хугацаа /хоног/ Огноо

Төлбөр, Мян/төгрөг

1 Эрчим хүчний аудиторын эрх олгох сургалт 20 21  2022.03.11-2022.03.12 2,000,000.00
           
           
           
           
           

 

2022-2023 оны хичээлийн жилд Эрчим хүчний сургуулиас зохион байгуулах эрдэм шинжилгээний ажлын төлөвлөгөө
Д/д Арга хэмжээний чиглэл Огноо

Зохион байгуулах тэнхим, хариуцах багш

1