>
2022-2023 оны сургалт, эрдэм шинжилгээний төлөвлөгөө
ШУТИС-ийн ЭХС-иас 2022-2023 оны хичээлийн жилийн жилийн мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалтын төлөвлөгөө
Сургалт, семинарын чиглэл, мэргэжил Хүний тоо Үргэлжлэх хугацаа Хугацаа  Төлбөр, Мян/төг 
1 Анхан шатны төсөвчний  сургалт 30 14 хоног 2022.09.05-2022.09.16 400,000
2 Эрчим хүчний салбарын мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалт 50 21 хоног 2022.09.19-2022.10.07 1,500,000
3 PSIM программ хангамж-ийн мэргэжил дээшлүүлэх  сургалт 25 7 2022.09 400,000
4 ЭХСалбарын эмэгтэй инженерүүдэд зориулсан Жендерийн сургалт /анхан, дунд, ахисан/ 120 21 хоног 2022.10.03-2022.10.21 АХБанк
5 Эрчим хүчний хүчний хэмнэлтийн эрх олгох сургалт 25 5 хоног 2022.10.17-2022.10.21 500,000
6 Мэргэшсэн, Зөвлөх инженерийн сунгалт хийлгэх инженерүүдийн тайлан авах 2022.09,10 сард, 2023.03, 04 сард Мэргэшсэн-300000, Зөвлөх-500000
7 "Хяналт удирдлагын систем, SCADA" сэдэвт сургалт 15 7 хоног 2022.10.31-2022.11.04 800,000
8 Эрүүл мэндийн салбарын мэргэшсэн, зөвлөх инженерийн сургалт 20 14 хоног 2022.10.31-2022.11.04 --
9 Эрчим хүчний дамжуулалт түгээлтийн инноваци-н мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 25 7 2022.11 400,000
10 Embedded систем ба хүчний электроник сэдэвт мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2022.11.14-2022.11.18 600,000
11 Түгээх сүлжээний реле хамгаалалт автоматикийн инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2022.11.28-2022.12.02 600,000
12 Мэргэшсэн, Тэргүүлэх төсөвчний эрх олгох сургалт 25 14 хоног 2023.01.23-2023.02.03 800,000
13 Анхан шатны төсөвчний  сургалт 30 14 хоног 2023.03.06-03.17 400,000
14 Эрчим хүчний салбарын Зөвлөх инженерийн зэрэг олгох сургалт 40 21 хоног 2023.03.20-2023.04.07 3,000,000
15 Эх үүсвэр ба дамжуулах сүлжээний реле хамгаалалт автоматикийн инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2023.04.10-2023.04.14 600,000
16 "Программчлагдах логик контроллёр, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт" сэдэвт сургалт 20 7 хоног 2023.04.17-2023.04.21 600,000
17 Эрчим хүчний систем дэх автоматжуулсан системийн хөгжүүлэлт, программчлал сэдэвт сургалт 15 7 хоног 2023.04.24-2023.04.28 600,000
18 Дулаан хангамжийн горим тооцооны инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт /УБДС-ТӨХК-тай хамтарсан/ 25 7 хоног 2023.05.01-2023.05.05 600,000
19 Реле хамгаалалт автоматикийн инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт /ДҮТ ХХК-тай хамтарсан/ 25 7 хоног 2023.05.08-2023.05.12 800,000
20 Цахилгаан систем горим тооцооны инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт /ДҮТ ХХК-тай хамтарсан/ 25 7 хоног 2023.05.15-2023.05.19 800,000

 

2022-2023 оны хичээлийн жилд Эрчим хүчний сургуулиас зохион байгуулах эрдэм шинжилгээний ажлын төлөвлөгөө
Д/д Арга хэмжээний чиглэл Огноо

Зохион байгуулах тэнхим, хариуцах багш

1