Хөргүүрийн технологийн судалгаа, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв

Төвийн нэр: Хөргүүрийн технологийн судалгаа, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: Эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгаа, төсөл хэрэгжүүлэх, шинэ тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

Төвийн захирал: Чимэд Мангалжалав

Үүсгэн байгуулсан өдөр: 2001 оны 11 сарын 14

ШУТИС-ийн ректорын тушаал: 2015 оны 07 сарын 07-ны өдрийн А/162 тоот тушаал