Дулааны хэрэглээний дэвшилтэт техник, технологийн судалгааны төв

Дулааны хэрэглээний дэвшилтэт технологийн

судалгааны төвийн товч танилцуулга

Төвийн нэр: Дулааны хэрэглээний дэвшилтэт техник, технологийн судалгааны төв

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: Дулааны эрчим хүчийг хэмнэх, ДХС-ийн үр ашгийг дээшлүүлэх, эрчим хүчний салбарт хүлэмжийн хийн ялгаралыг бууруулах судалгаа

Төвийн захирал: Бүсжав Намхайням

Үүсгэн байгуулсан өдөр: 2001 оны 01 сарын 15

ШУТИС-ийн ректорын тушаал: 2015 оны 07 сарын 07-ны өдрийн А/162 тоот тушаал

 

Нэг. Төвийн зорилго:

           Хот суурин газрын дулаан хангамжийн үр ашгийн түвшинд үнэлгээ өгөх, дулаан хангамжид байгаль орчинд ээлтэй шинэ дэвшилтэт технологи, эх үүсвэр нэвтрүүлэх, Монгол улсын эрчим хүчний салбарын хүлэмжийн хийн ялгаралыг бууруулах арга технологийг судлах зэрэг ажилд эрдэмтэн багш, судлаач нарыг зохион байгуулж оролцуулах

Хоёр. Эрдэм шинжилгээний ажлын vндсэн чиглэл:

  • Хот, суурин газрын дулаан хангамжийн vр ашгийн түвшинд үнэлгээ өгөх, түүнийг дээшлүүлэх арга замыг боловсруулах;
  • Дулаан хангамжийн системүүдэд нэвтрүүлэх боломжтой дэвшилтэт технологиудыг судлах, нутагшуулах;
  • Үйлдвэр, нийгэм ахуй, орон сууцны барилгуудын дулааны бодит алдагдлыг туршилтаар тодорхойлох;
  • Монгол орны цаг уурын онцлогт нийцэх газрын гүний дулааны насос бүхий дулаан хангамжийн системийн техникийн шийдлийг бий болгох, нэвтрүүлэх;
  • Монгол улсын эрчим хүчний салбарын хүлэмжийн хийн ялгаралыг бууруулах арга технологийг судлах;

Гурав. Сургалт явуулах, зөвлөгөө өгөх чиглэл:

  • Дулаан хангамжийн чиглэлийн ИТА-д зориулж дипломын дараах мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах;
  • Ашиглалтын болон судалгааны байгуулагын сонирхсон хүмүүст зориулж зөвөлгөө өгөх, хичээл заах

 

Сүүлийн 10 жилд гүйцэтгэсэн зарим томоохон төсөл, ажил:

Төслийн нэр

Он

1

Разработка режимов работы тепловых сетей и составление технической документации по модернизацию систем теплоснабжения ГОК-а,

2007

2

Завхан аймаг болон түүний сум, суурин газрын дулааны эх үүсвэр, дулаан хангамжийн системийг боловсронгуй болгож сайжруулах судалгаа

2007

3

Улаанбаатар хотын дулааны шинэ эх үүсгүүр сонгох техник-эдийн засгийн үндэслэл болосруулах судалгаа,

2008

4

ДЦС-4-ийн дулаанжуулалтын дэд станц, шугам сүлжээний тооцоо, тоноглолын сонголт.

2008

5

Повышение эффективности режимов работы вентиляционной системыы АТП, ОФ др. 

2008

6

Повышение эффективности пароснабжения ГОК-а. 

2009

7

Определение фактических тепловых потерь сетей ГОК-а и обоснование реконструкции тепловой изоляции в соответствии с новым стандартом. 

2009

8

Зүүнхараа СББ –ын дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх

2010

9

ДЦС-4 ТӨХК-ний техникийн ус хангамжийн горим, усны алдагдлын судалгааны

2011

10

Хүлэмжийн хийн ялгаралт ба шингээлтийг Монгол орны нөхцөлд тогтоох

2014

11

Улаанбаатар хотын түгээмэл хийцийн барилгын дулааны бодит алдагдлыг тодорхойлох судалгаа, үр дүн.УБДС ТӨХК,

2016

12

Монгол улсын аймгийн төвүүдийн дулаан хангамжийг ногоон технологид шилжүүлэх боломж, эдийн засгийн болон байгаль орчны үр өгөөжийн шинжилгээ, Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллага (GGGI)

2016

13

УБ хотын дулаан хангамжийн системийн үүсгүүрийн чадал ба дамжуулах сүлжээний нэвтрүүлэх чадварын үнэлгээ, шинэ хорооллыг дулаанаар хангах үндэслэл

2017