ЦТС-ын хөтөлбөрүүдийн танилцуулга

Эрчим Хүчний Сургуулийн Цахилгаан техникийн салбарын хөтөлбөрүүдийн танилцуулга: