Үйлдвэрлэлийн процессийн автоматжуулалт, туршилт судалгааны төв

Төвийн нэр: Үйлдвэрлэлийн процессийн автоматжуулалт, туршилт судалгааны төв

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: Үйлдвэрлэлийн ба технологийн процессын автоматжуулалтын сургалт, судалгаа

Төвийн захирал: Чуулан Нацагдорж

Үүсгэн байгуулсан өдөр: 2001 оны 01 сарын 18

ШУТИС-ийн ректорын тушаал: 2015 оны 07 сарын 07-ны өдрийн А/162 тоот тушаал