Төгсөлтийн ажлын удирдамж

Удирдамж ба жишиг загвар

Эрчим хүчний сургуулийн судлаач оюутан нь (бакалаврын оюутан өөрийн санаачлагаар оролцож болно) суралцаж байх хугацаандаа олон улсад болон дотоодод эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлэн нийтлүүлсэн байх ёстой. Олон улсад эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх бол тухайн хурал, сэтгүүлийн жишиг загварыг ашиглах бөгөөд ШУТИС-ийн хэмжээнд зохион байгуулагддаг дотоодын эрдэм шинжилгээний хуралд дараах загварыг ашиглаж оролцоно. Үүнд: 

ШУТИС Эрчим хүчний сургуулийн оюутнууд нь дараах жишиг загварыг төгсөлтийн ажилдаа ашиглана. Үүнд: