Докторын сургалт

ДОКТОРЫН СУРГАЛТ:

  1. Дулааны цахилгаан станц – F820351
  2. Дулаан хангамжийн систем – F821800
  3. Дулааны процессын автоматжуулалт – F821700
  4. Дулаан техник ба дулаан хангамж – F820353
  5. Хот, үйлдвэрийн экологи – F850203
  6. Нөхөн сэргээгдэх энергийн хувиргах төхөөрөмж ба цогцолборууд – F820354
  7. Эрчим хүчний систем ба цогцолборууд F820352